واحد پول
09122041711
تهران اتوبان فتح چهار راه ایران خودرو
#

رالف داوین

ما به پایین خط راه رفتیم، توسط بدن مردی در سیاه و سفید، که اکنون از ترس یکروزه فرو رفته است، و در جنگل در پای تپه شکست. ما از طریق این به سمت راه آهن حرکت کردیم و بدون روبرو شدن با یک روح. جنگل در طول خط، اما ویرانه های زخمی شده و سیاه و سفید از جنگل بود.